RODO

Informacja o Administratorze Danych Osobowych – dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO
informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką.

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – Jadwiga Chytry, nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz zgodnie z przepisami odnoszącymi się ściśle do funkcjonowania oświaty w celu dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej – Domu Wczasów Dziecięcych Jagusia w Kudowie-Zdroju.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
1/konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy lub realizacja umowy, 2/ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce wynikającego m.in. z: – Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), – Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457ze zm.), – Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1900 ze zm.),
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
3/ prawnie uzasadniony interes Spółki tj. monitoring obiektów w celu ochrony mienia i osób;

5. Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa.
7. Posiadają Państwo prawo:
– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na
prawa i wolności innych;

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Państwa wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy na świadczenie usług oferowanych w ramach działalności DWD;
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Informacja o Administratorze Danych Osobowych – dla osób, których dane zostały pozyskane z innych źródeł

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO
informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką.

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – Jadwiga Chytry, nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz zgodnie z przepisami odnoszącymi się ściśle do funkcjonowania oświaty w celu dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej – Domu Wczasów Dziecięcych Jagusia w Kudowie-Zdroju.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
1/konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy lub realizacja umowy, 2/ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce wynikającego m.in. z: – Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), – Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457ze zm.), – Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1900 ze zm.),
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
3/ prawnie uzasadniony interes Spółki tj. monitoring obiektów w celu ochrony mienia i osób;

5. Na potrzeby Domu Wczasów Dziecięcych przetwarzaniu będą podlegały niżej wymienione dane osobowe, zamieszczone w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku:
– imię lub imiona i nazwisko uczestnika,
– imiona i nazwiska rodziców uczestnika,
– data i miejsce urodzenia uczestnika,
– adres zamieszkania oraz zameldowania rodziców uczestnika,
– PESEL uczestnika,
– informacje o stanie zdrowia uczestnika,
– informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie,
– informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika.
6. Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa;
8. Posiadają Państwo prawo:
– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na
prawa i wolności innych;

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

10. Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od organizatora wypoczynku, z którym zawarła umowę;

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.